โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)พระราชดำริเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายเก็บกักน้ำห้วยทรายและบริเวณต้นน้ำของห้วยสามพันนาม ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรริมห้วยผากให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักชลประทานที่ 10 (เดิม) ได้ให้กองวางโครงการศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้น และต่อมากองวางโครงการได้จัดทำรายงานวางโครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน กันยายน 2537 ผลการศึกษาสรุปว่า พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากอยู่ในเขต บ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณริมห้วยผากให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
  2. ช่วยสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  3. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน ในบริเวณใกล้เคียง
  4. เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้
  5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ


สภาพทั่วไป

พื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจดเขตประเทศพม่า เพราะเป็นต้นน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน และแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย ทางด้านตะวันออกซึ่งอยู่ใต้เขื่อนเพชรบุรี ลงไปจนจดทะเล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณภูเขา ไม่เหมาะสำหรับใช้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มีราษฎรเข้าไปบุกรุกและเปิดป่าทำไร่อยู่เป็นหย่อมๆ โดยทั่วไปพอสรุปได้ว่าในเขตอำเภอนี้มีพื้นที่ๆ เหมาะสมจะทำการเพาะปลูกไม่มากนัก และพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่

รูปโครงการ

พระราชดำริ

พระราชดำริCr. www.rid.go.th

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

จุดชมทะเลหมอก กม.36 สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดปี ...
เขาพะเนินทุ่ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ..
เขื่อนแก่งกระจาน มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางอ่างเก็บน้ำมากมายประมาณ 30-40 เกาะ ซึ่งก่อให้เกิด ..
โครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุง..
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้..
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตาราง ..
น้ำตกทอทิพย์ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้นกำเนิดของน้ำตกอยู่ที่เขาพะเนินทุ่ง ...
เส้นทางดูนก-ผีเสื้อ จะเริ่มจากที่กิโลเมตรศูนย์คือ บริเวณด่านตรวจเขาสามยอดถึงกิโลเมตรที่ 18 ..
พระราชดำริเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร..
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์