โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)พระราชดำริเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายเก็บกักน้ำห้วยทรายและบริเวณต้นน้ำของห้วยสามพันนาม ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรริมห้วยผากให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักชลประทานที่ 10 (เดิม) ได้ให้กองวางโครงการศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้น และต่อมากองวางโครงการได้จัดทำรายงานวางโครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน กันยายน 2537 ผลการศึกษาสรุปว่า พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากอยู่ในเขต บ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณริมห้วยผากให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
  2. ช่วยสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  3. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน ในบริเวณใกล้เคียง
  4. เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้
  5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ


สภาพทั่วไป

พื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจดเขตประเทศพม่า เพราะเป็นต้นน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน และแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย ทางด้านตะวันออกซึ่งอยู่ใต้เขื่อนเพชรบุรี ลงไปจนจดทะเล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณภูเขา ไม่เหมาะสำหรับใช้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มีราษฎรเข้าไปบุกรุกและเปิดป่าทำไร่อยู่เป็นหย่อมๆ โดยทั่วไปพอสรุปได้ว่าในเขตอำเภอนี้มีพื้นที่ๆ เหมาะสมจะทำการเพาะปลูกไม่มากนัก และพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่

รูปโครงการ

พระราชดำริ

พระราชดำริCr. www.rid.go.th

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์