ไม้น้ำ

ไม้น้ำ

ไม้น้ำ

       ไม้น้ำ คือ ไม้ที่ต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต บ่งชนิดลอยตัวอยู่ระดับผิวน้ำ บางชนิดหยั่งรากลึงในดิน อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพความแห้งแล้งยามน้ำลดลงได้ เรานำไม้น้ำมาประดับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก หรือสวนถาดจำลองภาพสระน้ำนิ่ง ไม้น้ำทุกชนิดชอบแสงแดดจัด มิฉะนั้นอาจเน่าหรือไม่ออกดอก อย่างน้อยควรให้ได้รับแสงสักครึ่งวัน
ดอกบัว บัว บัวหลวง ไม้น้ำ พรรณไม้งาม พรรณไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

บัวหลวง

       เป็นไม้น้ำ มีเหง้าฝังตัวอยู่ในโคลนเลนหรือใต้ดิน ส่วนดอกนั้นมีสีขาวหรือสีชมพูชูขี้นเหนือน้ำ เป็นดอกไม้ในทางพุทธศาสนา ที่สะท้อนถึงคติธรรมเกี่ยวกับการจำแนกมนุษย์ ตามความรู้แจ้งเห็นจริง บัวเป็นไม้ดอกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ก่อนสมัยพุทธกาลตามพุทธประวัติ พบว่าบัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ เมื่อพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนจึงมีการใช้ดอกบัวเพื่อการบูชาพระ ตลอดทั้งในพิธีการ ทางศาสนาพุทธ บัวจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ ของความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ในพุทธ - ศาสนา พระพุทธเจ้า ทรงเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของมนุษย์กับการเจริญเติบโตของบัว เป็น 4 ระดับ คือ บัวในโคลนตม บัวใต้น้ำ บัวปิ่มน้ำ และบัวเหนือน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าสูงสุด
ดอกบัว บัว บัวกระด้ง ไม้น้ำ พรรณไม้งาม พรรณไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีี

บัวกระด้ง หรือ Victoria amazonica

       เป็นไม้น้ำ พันธุ์พื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ มีการนำบัวชนิดนี้มา ปลูกในไทยกว่า 100 ปีมาแล้ว บัวชนิดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ใบที่มีขนาดใหญ่กว่าบัวชนิดอื่นๆ มาก ขอบใบก็ตั้งขึ้นไม่เหมือนบัวชนิด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์